ค่าติดตั้งแอร์

ค่าติดตั้งแอร์ผนังแบบ มาตรฐาน

ค่าติดตั้งแอร์ผนัง ส่วนเกินจาก มาตรฐาน อัตราส่วนที่ต้องจ่ายในราคา/เมตร

ค่าติดตั้งแอร์แขวนแบบ มาตรฐาน

ค่าติดตั้งแอร์แขวน ส่วนเกินจาก มาตรฐาน อัตราส่วนที่ต้องจ่ายในราคา/เมตร